Bạn đã biết? Các trường hợp bị ấn định về thuế

Bạn đã biết? Các trường hợp bị ấn định về thuế

Điều 25, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về các trường hợp mà Cơ quan thuế có thể ấn định về thuế phải nộp với người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp sau:1. Không đăng ký thuế.Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:

 • Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;
 • Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;
 • Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

2. Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định;

3. Không bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp;

4. Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

5. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp;

6. Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;

7. Đã nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế nhưng không tự tính được số thuế phải nộp.

(*) CÁC QUY ĐỊNH VỀ ẤN ĐỊNH THUẾ.

1. Các trường hợp ấn định về thuế theo từng yếu tố:

 • Có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp khi bị kiểm tra, thanh tra thuế.
 • Giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.

2. Một số trường hợp bị cơ quan thuế ấn định tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu hoặc ấn định doanh thu, thu nhập chịu thuế (dựa trên một hoặc một số tiêu chí đã được xác định rõ như chi phí thuê nhà, chi phí nhân công, chi phí khấu hao, chi phí nguyên nhiên vật liệu…) là theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính áp dụng cho từng thời kỳ, từng ngành nghề, kinh doanh.

3. Căn cứ ấn định về thuế:

 • Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập.
 • Tham khảo thông tin của người nộp thuế kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, cùng qui mô.
 • Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực

4. Khi ấn định về thuế, cơ quan thuế phải gửi Quyết định ấn định về thuế cho người nộp thuế theo mẫu số 01/AĐTH – Thông tư 156/2013/TT-BTC.

5. Thời gian nộp thuế:

 • Số tiền thuế ấn định dưới mức 500 tr: Nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày CQT ký quyết định ấn định về thuế.
 • Số tiền thuế ấn định trên mức 500 tr: Nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày CQT ký quyết định ấn định về thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với số thuế do cơ quan thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan thuế giải thích hoặc khiếu nại về việc ấn định về thuế.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.