Chi phí trước khi Doanh nghiệp được thành lập, cần xử lý thế nào?

Chi phí trước khi Doanh nghiệp được thành lập, cần xử lý thế nào?

1. Theo Luật thuế giá trị gia tăng:a) Căn cứ theo điểm 12, điều 14, mục 1, chương III, thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) quy định.

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

2.Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật, Nghị định về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) không quy định cụ thể về chi phí trước khi doanh nghiệp được thành lập. Tuy nhiên, căn cứ theo điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC, nếu Doanh nghiệp Quý Bạn đáp ứng được các điều kiện dưới đây thì chi phí trước khi doanh nghiệp được thành lập sẽ được đưa vào chi phí được trừ.

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật (theo hướng dẫn tại mục 1 nội dung bài viết này).
  • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
  • Không thuộc 37 khoản chi phí không được trừ theo khoản 2, điều 6, thông tư 27/2014/TT-BTC.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.