• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Chia sẻ

Hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Hỏi đáp chuyên môn
Hàng hóa hư hỏng do sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?...

Tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn có được tính vào chi phí được trừ không?

Hỏi đáp chuyên môn
Quy định nào hướng dẫn về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ...

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là như thế nào?

Hỏi đáp chuyên môn
Các trường hợp quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, nội dung và yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào? Thời điểm xác định?

Hỏi đáp chuyên môn
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...

Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào?

Hỏi đáp thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...

Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình

Hỏi đáp kế toán
Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ...

Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Phân loại tài sản cố định hữu hình trong Doanh nghiệp được căn cứ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ...

Nguyên tắc quản lý tài sản của Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Để quản lý tài sản cố định trong Doanh nghiệp cần một số nguyên tắc nhất định trong đó có quản lý hợp đồng, hóa đơn, biên bản, chứng từ, các giấy tờ khác,.....

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp

Hỏi đáp kế toán
Hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định...

Các thuật ngữ về tài sản cố định

Hỏi đáp kế toán
Để hiểu về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định và áp dụng được vào thực tế công việc kế toán trong hoạt động của Doanh nghiệp, các Bạn cần nắm rõ các khái niệm cơ bản về tài sản cố định....