Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là như thế nào?

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là như thế nào?

Các trường hợp quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, nội dung và yêu cầu:
1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng:
Nội dung: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, các hình thức thanh toán chủ yếu gồm:– Séc;
– Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu;
– Lệnh chi;
– Thẻ ngân hàng;
– Thẻ tín dụng;

2. Bù trừ công nợ
Nội dung: Bù trừ công nợ có các trường hợp sau:
– Bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng;
– Bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với các khoản vay, mượn tiền;
– Bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với công nợ của bên thứ ba;

Yêu cầu:
– Hợp đồng kinh tế giữa các bên cần quy định cụ thể phương thức thanh toán bù trừ công nợ;
– Có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa các bên về việc thanh toán bù trừ công nợ;

Một số trường hợp bù trừ công nợ cần có thêm:
– Đối với trường hợp bù trừ công nợ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với các khoản vay, mượn tiền thì các khoản vay, mượn tiền phải có hợp đồng dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển từ tài khoản bên cho vay sang bên đi vay;
– Đối với trường hợp bù trừ công nợ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua thì cần phải có thêm các quyết định về việc hỗ trợ của người bán;
– Đối với trường hợp bù trừ công nợ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán nhờ người mua chi hộ thì cần phải có thông báo, biên bản thỏa thuận giữa bên mua, bên bán về việc chi hộ, giá trị chi hộ.

3. Thanh toán ủy quyền
Nội dung: Là trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định).

Yêu cầu:
– Hợp đồng kinh tế giữa các bên phải quy định cụ thể phương thức thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba.
– Bên thứ ba là pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của Pháp luật;

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.