• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA THANGLONG-TDK-MB

I. GIÁ TRỊ CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

b) Cơ quan nhà nước quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

II. MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

1. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích thuế: Đơn vị được kiểm toán sẽ phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót; tận dụng tối đa ưu đãi thuế của nhà nước, tối ưu thuế dựa trên cơ sở hiểu rõ các loại thuế; hoàn thiện hệ thống sổ sách theo đúng quy định và hướng dẫn của Chế độ kế toán và Luật thuế từng thời kỳ ….

2. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích minh bạch tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán, tạo sự tin tưởng của cổ đông, các nhà đầu tư …về tình hình kinh doanh của đơn vị.

3. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích đấu thầu;

4. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích báo cáo ngân hàng, các tổ chức tín dụng;

5. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích điều chỉnh giấy phép kinh doanh;

6. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích chứng minh nguồn vốn .

7. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích hỗ trợ, tăng cường việc kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán.

8. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích tư vấn chính sách, tư vấn thuế, xây dựng quy trình kiểm soát cho đơn vị được kiểm toán.

III. LUẬT ĐỊNH VÀ CHUẨN MỰC

Công việc kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện căn cứ theo các văn bản Luật sau:

1. Luật kiểm toán số 67/2011/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/03/2011, có hiệu lực ngày 01/01/2012.

2. Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập

3. Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

4. Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, có hiệu lực từ 01/03/2013.

5. Thông tư 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CHI PHỐI ThangLong-TDK-MB

1. Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán.

2. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam;

3. Độc lập, trung thực, khách quan.

4. Bảo mật thông tin.

V. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

ThangLong-TDK-MB áp dụng chương trình kiểm toán mẫu do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ban hành theo Quyết định số 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 để tiến hành các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Hải Phòng

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Hải Phòng

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN CUỘC KIỂM TOÁN

Thời gian thực hiện dịch vụ: Công việc kiểm toán Báo cáo tài chính sẽ được tiến hành kể từ ngày hai bên ký hợp đồng dịch vụ. ThangLong-TDK-MB sẽ gửi kế hoạch cho việc tham gia kiểm toán tới Quý Khách hàng.

VII. MỨC PHÍ KIỂM TOÁN

Để chất lượng dịch vụ cung cấp cho Quý Khách được tốt nhất với giá cả hợp lý, Chúng tôi đề nghị, Quý Khách tạo điều kiện để Chúng tôi có thể thực hiện khảo sát hệ thống sổ sách, chứng từ, phương pháp làm việc của Bộ phận kế toán trước khi hai bên tiến hành bàn thảo, ký kết hợp đồng.

Chúng tôi, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Thăng Long – T.D.K – Khu vực Miền Bắc đã có thời gian công tác lâu năm trong nghề, đã tham gia thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế tại nhiều doanh nghiệp thuộc đủ các thành phần kinh tế. Bằng sự tận tâm với khách hàng, cùng những kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn đã được tích lũy, chúng tôi luôn tin tưởng vào khả năng đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của Quý vị về chất lượng dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp.

Từ khóa tìm kiếm:

  • báo cáo phục vụ kiểm toán
Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online