Hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Theo quy định tại các văn bản hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) và được tổng hợp trong văn bản hợp nhất số: 26/VBHN-BTC, có hướng dẫn:

 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Doanh nghiệp đối với phần giá trị hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thưởng bởi Bảo hiểm, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (nếu có).

Lưu ý: Thuế GTGT tương ứng cũng được khấu trừ thuế bình thường.

Hồ sơ cần có:
– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.
– Bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Lưu ý: Các hồ sơ nêu trên được lưu tại Doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Ý kiến của Chúng tôi:
Cần quy định rõ hướng xử lý cụ thể đối với những hàng hóa hết hạn sử dụng (tiêu hủy, thanh lý… cần có bằng chứng cụ thể, có người chứng kiến), bị hư hỏng do quá trình sinh hóa để tránh trường hợp: Doanh nghiệp kê tổn thất vẫn cứ kê nhưng sử dụng vẫn cứ tiếp tục hoặc bán lậu cho các đơn vị khác để tiếp tục sử dụng.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.