Hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15

Hệ thống tài khoản kế toán – Quyết định 15

I – QUY ĐỊNH CHUNG

1- Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế.

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong Bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

2- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

3- Trường hợp doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

4- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong Quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

II – DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Loại tài khoản Tên tài khoản Tra cứu
Loại tài khoản 1 TÀI SẢN NGẮN HẠN Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 2 TÀI SẢN DÀI HẠN Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 3 NỢ PHẢI TRẢ Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 4 VỐN CHỦ SỞ HỮU Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 5 DOANH THU Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 6 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 7 THU NHẬP KHÁC Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 8 CHI PHÍ KHÁC Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 9 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 0 TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.