Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

I – QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

2. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

II – DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Loại tài khoản Tên tài khoản Tra cứu
Loại tài khoản 1 TÀI KHOẢN TÀI SẢN Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 2 TÀI KHOẢN TÀI SẢN Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 3 TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 4 TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 5 TÀI KHOẢN DOANH THU Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 6 TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 7 TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 8 TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC Tải biểu mẫu
Loại tài khoản 9 TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ QUA KINH DOANH Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.