Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kế toán

Kế toán Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Luật kế toán, tra cứu các văn bản pháp luật về Luật kế toán
(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực
88/2015/QH13 Luật kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội 01/01/2017
25/2017/NĐ-CP Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước 01/01/2018
174/2016/NĐ-CP Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 01/01/2017
105/2013/NĐ-CP Nghị định 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 01/12/2013
297/2016/TT-BTC Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán 01/01/2017
296/2016/TT-BTC Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 01/01/2017
292/2016/TT-BTC Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 01/01/2017
271/2016/TT-BTC Thông tư 271/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán 01/01/2017
199/2011/TT-BTC Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng 01/04/2012
96/2010/TT-BTC Thông tư 96/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan 19/08/2010
72/2007/TT-BTC(hết hiệu lực) Thông tư 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán 07/08/2007
103/2005/TT-BTC (hết hiệu lực) Thông tư 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán 20/12/2005
03/2003/QH11 (hết hiệu lực) Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội 01/01/2004
128/2004/NĐ-CP(hết hiệu lực) Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước 30/06/2004
129/2004/NĐ-CP(hết hiệu lực) Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh 30/06/2004

Từ khóa tìm kiếm:

  • các văn bản pháp luật hoạt động kế toán
  • luat ke toan hien hanh

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.