Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế khác

Đại lý thuế Hải Phong tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế khác, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế khác
(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
45/2011/NĐ-CP Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ 01/09/2011 Nghị định
23/2013/NĐ-CP Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 01/04/2013 Nghị định
179/2013/TT-BTC Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 17/01/2014 Thông tư
181/2013/TT-BTC  Thông tư 181/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (QDA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 17/01/2014 Thông tư
201/2013/TT-BTC  Thông tư 201/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế 05/02/2014 Thông tư
140/2013/TT-BTC Thông tư 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 01/12/2013 Thông tư
34/2013/TT-BTC  Thông tư 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 01/04/2013 Thông tư
124/2011/TT-BTC  Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ 15/10/2011 Thông tư
205/2013/TT-BTC  Thông tư 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam 06/02/2014 Thông tư

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.