Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đại lý thuế Hải Phòng tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế tiêu thụ đặc biệt, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt.

(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
27/2008/QH12 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội 01/04/2009 Luật
71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội 01/01/2015 Luật
916/TCT-CS Công văn 916/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 17/03/2009 Công văn
26/2009/NĐ-CP Nghị định 26/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/04/2009 Nghị định
113/2011/NĐ-CP Nghị định 113/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Nghị định
05/2012/TT-BTC Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Thông tư

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.