Hệ thống văn bản pháp luật về Tiền thuê đất

Hệ thống văn bản pháp luật về Tiền thuê đất

Đại lý thuế Hải Phong tổng hợp, cập nhật đầy đủ nhất văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Tiền thuê đất, tra cứu các văn bản pháp luật về Tiền thuê đất
(*) Click vào số hiệu văn bản để có thể xem chi tiết và download

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội 01/07/2004 Luật
34/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội 01/09/2009 Luật
181/2004/NĐ-CP Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 16/11/2004 Nghị định
17/2006/NĐ-CP Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 27/02/2006 Nghị định
142/2005/NĐ-CP Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 10/12/2005 Nghị định
121/2010/NĐ-CP Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/03/2011 Nghị định
105/2009/NĐ-CP Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 01/01/2010 Nghị định
120/2005/TT-BTC Thông tư 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/02/2006 Thông tư
141/2007/TT-BTC Thông tư 141/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 27/12/2007 Thông tư
94/2011/TT-BTC Thông tư 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/08/2011 Thông tư

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.