Hướng dẫn thủ tục, trình tự hủy hóa đơn và hồ sơ hủy hóa đơn

Văn bản pháp luật áp dụng:

 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

1. Các trường hợp hủy hóa đơn và hướng xử lý

Trường hợp hủy Hướng xử lý
Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa Hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in
Hóa đơn không tiếp tục sử dụng Chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế
Hóa đơn hết giá trị sử dụng Chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế
Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán Hủy theo quy định của pháp luật về kế toán
Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án Không hủy (xử lý theo quy định của pháp luật khác có liên quan)

2. Trình tự, thủ tục hủy HĐ

Bước 1

Thành lập hội đồng hủy HĐ

Bước 2

Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bước 3

Tiến hành hủy HĐ và lập Biên bản hủy

Bước 4

Thông báo kết quả hủy HĐ

Trong đó:

 • Để thành lập Hội đồng hủy hóa đơn cần có:
  • Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
  • Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
 • Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh thì không cần Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
 • Phương pháp hủy hóa đơn gồm có: Cắt góc, xé nhỏ và đốt.

3. Hồ sơ hủy hóa đơn
Từ trình tự đã nêu, chúng ta thấy hồ sơ cần những giấy tờ sau:
Hồ sơ hủy hóa đơn
Chú ý:

 • Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.
 • Thông báo kết quả được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.
Mẫu quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Mẫu quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mẫu thông báo kết quả

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.