• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Thăng Long – T.D.K – Khu vực Miền Bắc (ThangLong-TDK-MB) xin giới thiệu.
Hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của Chúng tôi là một trong ba dịch vụ thế mạnh đã được nhiều Khách hàng lớn kiểm chứng trong thời gian qua.
I. DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CỦA CHÚNG TÔI CUNG CẤP GỒM:
• Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.
• Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện của dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản.
Mục đích:
• Báo cáo kiểm toán là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
• Báo cáo kiểm toán nhằm mục đích báo cáo ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
• Báo cáo kiểm toán nhằm mục đích báo cáo cổ đông, thành viên góp vốn, nhà đầu tư…
• Báo cáo kiểm toán nhằm mục đích xác định chi phí đầu tư bỏ ra theo từng giai đoạn xây dựng.
• Tư vấn Chủ đầu tư hoàn thiện trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

II. LUẬT ĐỊNH VÀ CHUẨN MỰC
Công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành được thực hiện căn cứ theo các văn bản Luật sau:
• Luật kiểm toán số 67/2011/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/03/2011, có hiệu lực ngày 01/01/2012.
• Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập
• Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;
• Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, có hiệu lực từ 01/03/2013.
• Chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
• Thông tư 09/2016/TT-BTC ban hành ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước.
• Các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.
III. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
• Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là giúp cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành có được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và quy định về quyết toán vốn đầu tư hiện hành, có tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình và kết quả đầu tư hay không?
• Ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán làm tăng thêm sự tin cậy của Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CHI PHỐI KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
• Tuân thủ pháp luật nhà nước;
• Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên;
• Tuân thủ trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kiểm toán hiện hành và tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực này.
V. PHẠM VI KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
• Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải luôn nắm vững mục tiêu và nguyên tắc của kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, phải thực hiện quá trình kiểm toán theo đúng trình tự, nội dung các bước kiểm toán và đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành trên cơ sở hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Chủ đầu tư cung cấp; các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; các chuẩn mực kiểm toán hiện hành và các nguyên tắc, thủ tục cơ bản quy định tại Chuẩn mực 1000.
VI. TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN: ÁP DỤNG CHẶT CHẼ THEO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 1000.

Hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN CUỘC KIỂM TOÁN
• Thời gian thực hiện dịch vụ: Công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành sẽ được tiến hành kể từ ngày hai bên ký hợp đồng dịch vụ. ThangLong-TDK-MB sẽ gửi kế hoạch cho việc tham gia kiểm toán tới Quý Công ty.
• Nhân sự tham gia nhóm kiểm toán: ThangLong-TDK-MB hiểu rằng chất lượng dịch vụ cung cấp cho Quý Công ty và sự thành công của công việc kiểm toán chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi trình độ của đội ngũ nhân viên của ThangLong-TDK-MB. Do vậy, ThangLong-TDK-MB sẽ lựa chọn nhóm nhân viên từ 3-5 kiểm toán viên, kỹ thuật viên được trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức cần thiết để cung cấp các dịch vụ có chất lượng theo yêu cầu của Quý Công ty.
VII. ĐỀ XUẤT GIÁ PHÍ KIỂM TOÁN
• Giá phí của Dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành được xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước (theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2016).

Chúng tôi đã có thời gian công tác lâu năm trong nghề, đã tham gia thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế tại nhiều doanh nghiệp thuộc đủ các thành phần kinh tế. Bằng sự tận tâm với khách hàng, cùng những kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn đã được tích lũy, chúng tôi luôn tin tưởng vào khả năng đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của Quý vị về chất lượng của dịch vụ mà ThangLong-TDK-MB cung cấp.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K-Khu vực Miền Bắc. Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc CN Kiểm toán viên/Chuyên viên Đại lý thuế.
Hỗ trợ Online