Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

Luật 21/2012/QH13 của quốc hội khóa XIII ban hành ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Ngày hiệu lực:

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
  2. Các nội dung về thanh tra thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 khác với quy định tại Luật thanh tra thực hiện theo quy định tại Luật thanh tra.
  3. Đối với các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt cá nhân nợ không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, Chính phủ tổ chức thực hiện xoá nợ và báo cáo Quốc hội kết quả đối với các trường hợp sau đây:
  • Tiền thuế nợ, tiền phạt của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đă ngừng kinh doanh;
  • Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp Nhà nước đă có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền; tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế này.

Xem & Download: Luật 21/2012/QH13 ban hành sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Hết hiệu lực một phần
2 Quyết định 329/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế 27/03/2014 Hướng dẫn
3 Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 15/09/2013 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.