Luật 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật Thuế TNCN

Luật 26/2012/QH13 của Quốc Hội khóa XIII ban hành ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12

Ngày hiệu lực: 01/07/2013

Xem & Download: Luật 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật Thuế TNCN

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Bị sửa đổi
2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.