Luật 31/2013/QH13 – Luật thuế GTGT

Luật số 31/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Ngày hiệu lực: 01/01/2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này

Xem & Download: Luật 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung luật thuế GTGT

Một số điểm lưu ý:

Quy định thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại khoản 3 Điều 1 của Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Giảm 50% mức thuế suất 10% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 mvà có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội  01/01/2009 Bị sửa đổi
2 Nghị định 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  13/08/2013 Hướng dẫn
3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Được hướng dẫn
4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Hướng dẫn
5 Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh 01/07/2014 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.