Luật 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật đất đai

Luật số 34/2009/QH12 ban hành 18/06/2009 của Quốc hội khóa XII  về việc  sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai  của Quốc hội

Ngày hiệu lực: 01/09/2009

Xem & Download: Luật 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật đất đai

Phạm vi điều chỉnh

Luật 34/2009/QH12 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội 01/07/2004 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu
3 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10/12/2009 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 08/08/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
 5 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội 01/07/2014 Thay thế Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.