Luật 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật thuế

Luật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Download: Luật 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật thuế

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều

  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13
  • Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13
  • Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13
  • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
  • Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13
  • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11
  • Luật hải quan số 54/2013/QH13

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Xem và Download
1 Công văn 17526 /BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 01/12/2014 Tải biểu mẫu
2  Tờ khai 01 THKH 03/12 Tải biểu mẫu
3  Tờ khai cho thuế tài sản 01 KK-TTS Tải biểu mẫu
HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN
1 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp Tải biểu mẫu
2 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân Tải biểu mẫu
3 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế giá trị gia tăng Tải biểu mẫu
4 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt Tải biểu mẫu
5 Hệ thống văn bản pháp luật về Quản lý thuế Tải biểu mẫu
6 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.