Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội

Luật đất đai số 13/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI về đất đai

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Xem & Download: Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Phạm vi điều chỉnh

Luật số 13/2003/QH11 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai của Quốc hội 01/09/2009 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật số 64/2010/QH12 Tố tụng hành chính của Quốc hội 01/07/2011 Sửa đổi Tải biểu mẫu
3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 01/07/2007 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10/12/2009 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
 5 Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 01/01/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
6 Nghị định 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo 09/09/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
7 Nghị định 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 01/03/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
8 Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/03/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
 9 Nghị định 38/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005  20/07/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
10 Thông tư 93/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất  15/08/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
11 Thông tư 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  15/08/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
12 Luật Đất đai 15/10/1993 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
13 Luật số 10/1998/QH10 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai 01/01/1999 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai 01/01/2001 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
15 Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam 01/01/1995 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
16 Luật số 45/2013/QH13 Đất đai của Quốc hội 01/07/2014 Thay thế Tải biểu mẫu
17 Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội 01/08/2009 Thay thế Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.