Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội

Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

Xem & Download: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh

Luật 60/2005/QH11 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội 01/08/2009 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp của Quốc hội 01/08/2013 Sửa đổi Tải biểu mẫu
3 Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 21/10/2006 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 05/10/2007 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
5 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 01/06/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
6 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 23/11/1996 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 01/07/2000 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13 01/01/2014 Thay thế Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.