Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội ban hành

Ngày hiệu lực: 01/07/2015

Xem & Download: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh

Luật 68/2014/QH13 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
2 Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, 01/08/2013 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.