Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI ban hành ngày 29/11/2006 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Ngày hiệu lực: 01/07/2006

Xem & Download: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh: Luật số 78/2006/QH11 quy định việc quản lư các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lư thuế quản lư thu theo quy định của pháp luật.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 01/07/2007 Hướng dẫn
2 Nghị định 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 01/07/2007 Hướng dẫn
3 Nghị định 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 20/12/2011 Hướng dẫn
4 Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 15/09/2013 Hướng dẫn
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13 01/07/2013 Sửa đổi, bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.