Luật số 106/2016/QH13 về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế

Luật số 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 của Quốc hội khoá XIII thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Download: Luật số 106/2016/QH13 về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều:

  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13
  • Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13
  • Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13
  • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
  • Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13
  • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11
  • Luật hải quan số 54/2013/QH13

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Xem và Download
1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 01/12/2014 Tải biểu mẫu
2 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành  28/04/2016 Tải biểu mẫu
3 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành  28/04/2016 Tải biểu mẫu
3 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành  28/04/2016 Tải biểu mẫu
HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN
1 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp Tải biểu mẫu
2 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân Tải biểu mẫu
3 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế giá trị gia tăng Tải biểu mẫu
4 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt Tải biểu mẫu
5 Hệ thống văn bản pháp luật về Quản lý thuế Tải biểu mẫu
6 Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế xuất nhập khẩu Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.