Luật thuế 48/2010/QH12 sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật 48/2010/QH12 sử dụng đất phi nông nghiệp ban hành ngày  17/06/2010 của Quốc hội khóa 12

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Luật thuế 48/2010/QH12 sử dụng đất phi nông nghiệp

Phạm vi điều chỉnh

Luật 48/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Thông tư 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 45/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10/02/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.