Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội

Luật số 13/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 của Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 3 về Thuế giá trị gia tăng

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Xem & Download: Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh: Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Luật này thay thế các luật sau:

a) Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997;

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11;

Bãi bỏ Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13 01/01/2014 Sửa đổi
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 của Quốc hội 01/01/2016 Hết hiệu lực một phần
3 Nghị định 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 01/01/2009 Hướng dẫn
4 Nghị định 121/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 03/01/2012 Hướng dẫn
5 Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Hướng dẫn
4 Nghị định 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 01/01/2009 Hướng dẫn
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 của Quốc hội 01/01/2014 Hết hiệu lực
1 Luật thuế giá trị gia tăng số 57-L/CTN của Quốc hội 01/01/2014 Hết hiệu lực

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.