Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc Hội ban hành ngày 21/11/2007  kỳ họp thứ 2 của quốc hội khóa XII

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Xem & Download: Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh: Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội, số 26/2012/QH13 01/07/2013 Sửa đổi
2 Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2009 Hết hiệu lực
3 Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2011 Hướng dẫn
4 Nghị định 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 20/12/2011 Hướng dẫn
5 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 của Quốc hội 01/01/2004 Hết hiệu lực một phần

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.