Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 của Quốc hội

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 3

Ngày hiệu lực:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

2. Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

3. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 tiếp tục được hưởng các ưu đăi này cho thời gian c̣n lại theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11; trường hợp mức ưu đăi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đăi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đăi theo quy định của Luật này th́ được áp dụng ưu đăi thuế theo quy định của Luật này cho thời gian c̣n lại.

4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 mà chưa có thu nhập chịu thuế th́ thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính theo quy định của Luật này và kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Xem & Download: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13 01/01/2014 Sửa đổi
2 Nghị định 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 01/01/2009 Hướng dẫn
3 Nghị định 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 20/12/2011 Hướng dẫn
4 Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 01/03/2012 Hướng dẫn
5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 15/02/2014 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.