Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội

Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội khóa XI ban hành ngày 27/06/2005

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Xem & Download: Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội

Phạm vi điều chỉnh: Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
 1 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 14/06/2005 Hướng dẫn
 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu  01/10/2010 Hướng dẫn
 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 10/12/2010 Hướng dẫn
 4
Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14/06/2005 Hướng dẫn
 5 Thông tư 113/2005/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/12/2005 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.