Nghị định 04/2014/ND-CP sửa đổi, bổ sung ND 51/2010/ND-CP

Nghị định 04/2014/ND-CP của chính phủ ban hành ngày 17/01/2014  sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày hiệu lực: 01/03/2014

Xem & Download: Nghị định 04/2014/ND-CP sửa đổi, bổ sung ND 51/2010/ND-CP

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 01/01/2011 Bị sửa đổi

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.