Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ ban hành sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày hiệu lực: 01/03/2014

Xem & Download: Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật Kế toán 2003 số 03/2003/QH11 ban hành ngày 17/06/2003 của Quốc hội khoá XI 01/01/2004 Được hướng dẫn
2 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 01/01/2011 Bị sửa đổi bổ sung
3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 01/01/2015 Hướng dẫn
4 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/09/2014 Hướng dẫn
5 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ướng ban hành ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/06/2014 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.