Nghị định 102/2010/NĐ-CP thi hành Luật Doanh nghiệp

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: 15/11/2010

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Xem & Download: Nghị định 102/2010/NĐ-CP thi hành Luật Doanh nghiệp

Phạm vi điều chỉnh Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 05/10/2007 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.