Nghị định 113/2011/ND-CP sửa đổi bổ sung ND 26/2009/NĐ-CP

Nghị định 113/2011/ND-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Ngày hiệu lực: 01/04/2009

Xem & Download: Nghị định 113/2011/ND-CP sửa đổi bổ sung ND 26/2009/NĐ-CP

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 26/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/04/2009 Bị sửa đổi
2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội 01/04/2009 Được hướng dẫn
3 Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.