Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về tiền thuê đất

Nghị định 121/2010/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày hiệu lực: 01/03/2011

Xem & Download: Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về tiền thuê đất

Phạm vi sửa đổi, bổ sung

Nghị định 121/2010/NĐ-CP quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi là Nghị định số 142/2005/NĐ-CP).

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 10/12/2005 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội 01/07/2004 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 93/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 15/08/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Thông tư 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/08/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
5 Quyết định 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế 23/11/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
6 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/07/2014 Thay thế Tải biểu mẫu
7 Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 01/10/2009 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.