Nghị định 149/2005/NĐ-CP thi hành luật thuế XNK

Nghị định 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Ngày hiệu lực: 01/01/2006

Xem & Download: Nghị định 149/2005/NĐ-CP thi hành luật thuế XNK

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 62/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng – kinh doanh- chuyển giao, Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh và hợp đồng xây dựng – chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 30/08/1998 Bị sửa đổi
2 Nghị định 27/2003/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 07/05/2003 Bị sửa đổi
3 Nghị định 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí 27/09/2000 Bị sửa đổi
4 Nghị định về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ 03/10/1999 Bị sửa đổi
5 Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 23/07/1999 Bị sửa đổi
6 Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 25/10/2006 Sửa đổi
7 Thông tư 02/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 08/03/2007 Hướng dẫn
 8 Thông tư 15/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 24/01/2009 Hướng dẫn
9 Thông tư 25/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than trong Biểu thuế xuất khẩu 05/02/2009 Hướng dẫn
10 Thông tư 28/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 10/02/2009 Hướng dẫn
11 Thông tư 30/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dành cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 11/02/2009 Hướng dẫn
12 Thông tư 33/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 19/02/2009 Hướng dẫn
13 Thông tư 51/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và mức thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 23/03/2009 Hướng dẫn
14 Thông tư 52/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 17/03/2009 Hướng dẫn
15 Thông tư 83/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2008-2012 12/06/2009 Hướng dẫn
16 Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 04/06/2009 Hướng dẫn
17 Thông tư 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện 30/09/2011 Hướng dẫn
18 Nghị định 54-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 01/09/1993 Hết hiệu lực
19 Nghị định 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 02/01/1999 Hết hiệu lực
20 Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 01/10/2010 Thay thế
21 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 01/08/2000 Hết hiệu lực một phần

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.