Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ban hành ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

Ngày hiệu lực: 16/11/2004

Xem & Download: Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai

Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

2. Việc quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; thanh tra đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo quy định tại các nghị định khác của Chính phủ.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 38/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 20/07/2011 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Thông tư 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 06/05/2005 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy hoạch chi tiết việc lập, điều chỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  17/12/2009 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10/12/2010 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
5 Thông tư 13/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 30/05/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
6 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai 05/07/2011 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
7 Nghị định về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 04/05/1999 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
8 Nghị định 08/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm 23/03/2000 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
9 Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần 22/05/2003 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
10 Nghị định 60-CP của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị 05/07/1994 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
11 Nghị định 61-CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở 05/07/1994 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
12 Nghị định 14/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước 22/03/1998 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu
13 Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao  18/09/1999 Hết hiệu lực một phần Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.