Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày hiệu lực: 01/05/2015

Xem & Download: Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật số 38/2013/QH13 về Việc làm của Quốc hội 01/01/2015 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 01/01/2009 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
3 Nghị định 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 15/01/2013 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.