Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất của Chính phủ

Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ  ban hành quy định về khung giá đất

Ngày hiệu lực:
1. Nghị định 44/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2. Nghị định 44/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số188/2004/NĐ-CP; bãi bỏ nội dung về giá đất quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Xem & Download: Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định khung giá đất.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 30/06/2004 Hướng dẫn
2 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 20/04/2011 Hướng dẫn
3 Luật đất đai 2013 01/07/2014 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.