Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin Doanh nghiệp nhà nước

Nghị định 81/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước

Ngày hiệu lực: 05/11/2015

Xem & Download: Nghị định 81/2015/NĐ-CP công bố thông tin Doanh nghiệp nhà nước

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 81/2015/NĐ-CP quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 01/07/2015 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.