Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý Thuế

Nghị định 83/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 và Luật 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Ngày hiệu lực: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2013 và thay thế các Nghị định: số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế.

Xem & Download: Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý Thuế

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 83/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 và Luật  21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13 01/07/2013 Được hướng dẫn
3 Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2011 Hết hiệu lực
4  Nghị định 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế  01/07/2007  Hết hiệu lực
5 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ  20/12/2013 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.