Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế

Nghị định 91/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2014 sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

Ngày hiệu lực: 15/11/2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Xem & Download: Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

  • Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
  • Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
  • Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 01/01/2015  Được hướng dẫn
2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 01/01/2014 Được hướng dẫn
3 01/07/2013 Được hướng dẫn
4 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 01/07/2013 Được hướng dẫn
5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 01/07/2010 Được hướng dẫn
6 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 01/04/2009 Được hướng dẫn
7 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 01/01/2009 Được hướng dẫn
8 Luật quản lý thuế 2006 01/01/2007 Được hướng dẫn
9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 15/02/2014 Bị sửa đổi bổ sung
10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Bị sửa đổi bổ sung
11 Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi 15/09/2013 Bị sửa đổi bổ sung
12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013 Bị sửa đổi bổ sung
13 Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/11/2014 Bị sửa đổi bổ sung
14 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 Hợp nhất
15 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 Hợp nhất
16 Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 Hợp nhất
17 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành 26/05/2015 Hợp nhất
18 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.