Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Chính phủ  ban hành ngày 15/05/2014

Ngày hiệu lực:

  1. Nghị định 47/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
  2. Nghị định 47/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Xem & Download: Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1
Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
30/06/2004 Hướng dẫn
2 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 20/04/2011 Hướng dẫn
3 01/07/2014 Được hướng dẫn
2 Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 23/12/2004 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.