Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật  Doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.

Xem & Download: Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật  Doanh nghiệp

Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp.
  2. Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.
  3. Quy định về con dấu trong Nghị định này áp dụng đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Tổ chức, đơn vị được thành lập theo các luật sau đây không áp dụng quy định về con dấu trong Nghị định này mà thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng con dấu:
  • Luật Công chứng
  • Luật Luật sư
  • Luật Giám định tư pháp
  • Luật Kinh doanh bảo hiểm
  • Luật Chứng khoán
  • Luật Hợp tác xã

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 01/07/2015 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp
 15/11/2010
Bị thay thế Tải biểu mẫu
3 Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 01/07/2016
Bị thay thế Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.