Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành, công bố 6 chuẩn mực kế toán

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002  của Bộ Tài chính ban hành công bố 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam


Ngày hiệu lực: 01/01/2003


Xem & Download: Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu chuẩn mực kế toán


VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định 234/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành 31/12/2007 Hướng dẫn
2 Thông tư 105/2003/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành 04/11/2003 Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.