• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chế độ kế toán

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp...

Tổng hợp điểm mới TT 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán DN

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC...

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2006 hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ...

Chế độ sổ kế toán theo quyết định 15

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của...

Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15

Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số...

Xử phạt về Chế độ kế toán, những điều Quý Bạn cần quan tâm?

Hiện nay, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, các Đoàn kiểm tra thuế cũng thường quan tâm tới lĩnh vực kế toán và lập biên bản xử phạt hành chính khi Doanh...
Tra cứu thông tin người nộp thuế Phần mềm kế toán 3TSoft