• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

TT45/2013/TT-BTC

Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định Thông tư 45/2013/TT-BTC gồm khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định...
Tra cứu thông tin người nộp thuế Phần mềm kế toán 3TSoft