Tài khoản loại 0 – Tài khoản ngoài bảng

Hệ thống tài khoản kế toán – Quyết định 15

[TÀI KHOẢN LOẠI 0  – TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG]

Các tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán dùng để phản ánh những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi. Đồng thời, loại tài khoản này còn phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh ở các Tài khoản trong Bảng Cân đối kế toán, nhưng cần theo dõi để phục vụ yêu cầu quản lý như: Nợ khó đòi đã xử lý; Ngoại tệ (chi tiết theo nguyên tệ); Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

Về nguyên tắc, các tài khoản thuộc loại này được ghi chép theo phương pháp ghi “Đơn”, nghĩa là khi ghi vào một tài khoản thì không ghi quan hệ đối ứng với tài khoản khác.

Trị giá tài sản, vật tư, tiền vốn ghi trong các Tài khoản này theo giá hợp đồng, hoặc giá quy định ghi trong biên bản giao nhận, hoặc giá hoá đơn hay các chứng từ khác. Tài sản cố định thuê ngoài được ghi theo giá trị trong hợp đồng thuê tài sản cố định.

Tất cả các tài sản, vật tư, hàng hoá phản ánh trên các tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán cũng phải được bảo quản và tiến hành kiểm kê thường kỳ như tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

 

Loại Tài khoản 0 – Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán, gồm 6  tài khoản:

Tài khoản 001 – Tài sản thuê ngoài;

Tài khoản 002 – Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công;

Tài khoản 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược;

Tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã xử lý;

Tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại:

Tài khoản 008 – Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
001 Tài sản thuê ngoài Tải biểu mẫu
002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Tải biểu mẫu
003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Tải biểu mẫu
004 Nợ khó đòi đã xử lý Tải biểu mẫu
007 Ngoại tệ các loại Tải biểu mẫu
008 Dự toán chi sự nghiệp, dự án Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.