Tài khoản loại 2 – Tài sản dài hạn

Hệ thống tài khoản kế toán – Quyết định 15

[TÀI KHOẢN LOẠI 2 – TÀI SẢN DÀI HẠN]

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác và đầu tư XDCB ở doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Nguyên tắc kế toán Tài sản dài hạn:

  1. Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.
  2. Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.

Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị đã hao mòn của TSCĐ.

  1. Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định trong các báo cáo kế toán, thống kê và phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.
  2. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản,… kế toán phải phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với các loại chứng khoán, bất động sản,… các khoản vốn góp liên doanh). Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính dài hạn và các khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.

Loại Tài khoản Tài sản dài hạn có 14 tài khoản, chia thành 3 nhóm:

Nhóm Tài khoản 21 – Tài sản cố định, có 5 tài khoản:

– Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình;

– Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính;

– Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình;

– Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định;

– Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư.

Nhóm Tài khoản 22 – Đầu tư dài hạn, có 5 tài khoản:

– Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con;

– Tài khoản 222 – Vốn góp liên doanh;

– Tài khoản 223 – Đầu tư vào công ty liên kết;

– Tài khoản 228 – Đầu tư dài hạn khác;

– Tài khoản 229 – Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.

Nhóm Tài khoản 24 – Các tài sản dài hạn khác , có 4 tài khoản:

– Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang;

– Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn;

– Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

– Tài khoản 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
211 Tài sản cố định hữu hình Tải biểu mẫu
2111
2112
2113
2114
2115
2118
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác
212 Tài sản cố định thuê tài chính Tải biểu mẫu
213 Tài sản cố định vô hình Tải biểu mẫu
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2138
Quyền sử dụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiệu hàng hóa
Phần mềm máy vi tính
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
TSCĐ vô hình khác
214 Hao mòn tài sản cố định Tải biểu mẫu
2141
2142
2143
2147
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
217 Bất động sản đầu tư Tải biểu mẫu
221 Đầu tư vào công ty con Tải biểu mẫu
222 Vốn góp liên doanh Tải biểu mẫu
223 Đầu tư vào công ty liên kết Tải biểu mẫu
228 Đầu tư dài hạn khác Tải biểu mẫu
2281
2282
2288
Cổ phiếu
Trái phiếu
Đầu tư dài hạn khác
229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Tải biểu mẫu
241 Xây dựng cơ bản dở dang Tải biểu mẫu
2411
2412
2413
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
242 Chi phí trả trước dài hạn Tải biểu mẫu
243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tải biểu mẫu
244 Ký quỹ, ký cược dài hạn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.