Tài khoản loại 5 – Tài khoản Doanh thu

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 5 – LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU]

Tài khoản loại 5 – Tài khoản  doanh thu có 3 tài khoản, chia thành  2 nhóm:

Nhóm Tài khoản 51 – có 2 tài khoản:

  • Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt đọng tài chính.

Nhóm Tài khoản 52 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
511   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tải biểu mẫu
 5111
5112
5113
5114
5117
5118
Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán các thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Doanh thu khác
515 Doanh thu hoạt động tài chính Tải biểu mẫu
521   Các khoản giảm trừ doanh thu Tải biểu mẫu
5211
5212
5213
Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.