Tài khoản loại 6 – Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 6 – LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH]

Tài khoản loại 6 – Tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh có 10 tài khoản, chia thành 4 nhóm:

Nhóm Tài khoản 61 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 611 – Mua hàng.

Nhóm Tài khoản 62 – có 4 tài khoản:

  • Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  • Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
  • Tài khoản 623 – Chi phí sự dụng máy thi công
  • Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.

Nhóm Tài khoản 63 – có 3 tài khoản:

  • Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất
  • Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
  • Tài khoản 635 – Chi phí tài chính.

Nhóm Tài khoản 64 – có 2 tài khoản:

  • Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
  • Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
611   Mua hàng Tải biểu mẫu
6111
6112
Mua nguyên liệu, vật liệu
Mua hàng hóa
621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Tải biểu mẫu
622   Chi phí nhân công trực tiếp Tải biểu mẫu
 623 Chi phí sử dụng máy thi công Tải biểu mẫu
6231
6232
6233
6234
6237
6238
Chi phí nhân công
Chi phí nguyên, vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao máy thi công
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
627 Chi phí sản xuất chung Tải biểu mẫu
6271
6272
6273
6274
6277
6278
Chi phí nhân viên phân xưởng
Chi phí nguyên, vật liệu
Chi phí dụng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
631 Giá thành sản xuất Tải biểu mẫu
632 Giá vốn hàng bán Tải biểu mẫu
635 Chi phí tài chính Tải biểu mẫu
641 Chi phí bán hàng Tải biểu mẫu
6411
6412
6413
6414
6415
6417
6418
Chi phí nhân viên
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì
Chi phí dụng cụ, đồ dùng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí bảo hành
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tải biểu mẫu
 6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.